Kategoriler
Odyolojik Değerlendirme

Odyogram Yorumlama: İşitme Testi Değerlendirmesi

Odyolojik değerlendirme kapsamında işitme testi yapılırken size odyogram verilir ve bu odyogram bakıyarak; işitme testi değerlendirmesi yapılır. Odyogram yorumlama işitme kaybının tipini ve derecesini belirlemek için oldukça önemlidir.

Kategoriler
Odyolojik Değerlendirme

Odyolojik Değerlendirme Nedir?

Odyolojik Değerlendirme Nedir?

Odyolojik Değerlendirme

Odyolojik Değerlendirme kişilerin işitme değerlendirmesini, denge değerlendirmesini ve işitme bazlı dil/konuşma bozukluklarını değerlendiren ve gerekli işitsel rehabilitasyonu sağlayan bir bütündür.

Odyolojik Değerlendirme: Odyogram Yorumlama

Odyogram yorumlama yaparken dikkat etmemiz gereken başlıca kriterler vardır bunlardan bazıları. Saf ses odyometri ortalaması, konuşma skorları gibi. Bu değerlere işitme kaybı sınıflandırılması yapılır ve ardından yapılan odyolojik değerlendirme sonucunda işitme kaybının derecesi belirlenir. İşitme kaybı belirlendikten sonra işitme kaybına neden olan patolojik durum irdelenir ve gerek cerrahi gerekse medikal metodlarla işitme kaybı giderilmeye çalışılır.

Odyolojik Değerlendirme: İşitsel Rehabilitasyon

Doğuştan veya yaşamın ilk yıllarında meydana gelen işitme kayıpları , erken dönemde tanılanıp müdahale edilmediğinde , başta konuşma-dil ve iletişim olmak üzere tüm gelişim alanlarını olumsuz etkiler. İşitme kaybıyla dünyaya gelen çocuk, en geç 6 ay içinde tanılanıp cihazlandırılmalı , çocuğun yeterlilik ve gereksinimlerine göre çocuğa en uygun eğitim yaklaşımları alanında uzman bir eğitimci tarafından uygulanmalıdır. Eğitimci , çocuğa en uygun eğitim yaklaşımlarından bir veya bir kaçını kullanarak çocuğun normal işiten akranlarıyla aynı düzeyde iletişim becerisine sahip olmasını sağlamalıdır.

Odyolojik değerlendirmeler sonucunda işitsel rehabilitasyon sesi fark etmek basamağından başlanır ve en son basamak olan sesi anlamaya kadar devem eden uzun bir süreçtir.

Kategoriler
İşitme Kaybı Çözümleri Odyolojik Değerlendirme

İşitme Kaybının Sınıflandırılması

İşitme Kaybının Sınıflandırılması: Ses dalgalarının kokleaya iletildiği yollardan ilki iletim mekaniği olarak da adlandırılan dış ve orta kulak yapılarının görev aldığı sistemdir. İkinci bir yol ise kokleanın kafatası kemiklerinin titreşmesi yoluyla uyarılmasıdır. Dış kulak yolu, dış kulak ve orta kulaktaki yapılarda yaşanan bazı fonksiyon sorunlarının sonucundaki işitme kayıpları, iletim tipi işitme kayıpları olarak adlandırılmaktadır. Yapılan odyolojik birtakım değerlendirmeler sonucunda hava yolu işitme eşiklerinde düşüş yaşanmasına rağmen kemik yolu işitme değerleri normal seviyelerde seyretmektedir.

İletim tipi işitme kayıplarının başlıca nedenlerine atrezik kulak kepçesi, buşon, stenoz, yabancı cisim, external otit, karsinomlar, kulak zarı patolojileri, orta kulak patolojileri ve hastalıkları, östaki disfonksiyonu gibi vakalar örnek olarak gösterilebilir.

Sensöri-Nöral İşitme Kayıpları: İşitsel yol üzerinde ya da kokleada oluşan hasar ile ilişkili olarak yaşanan işitme kaybı, sensörinöral işitme kaybı olarak isimlendirilmektedir. Bu işitme kayıplarının çok büyük çoğunluğu kokleadaki sorunlardan kaynaklanmaktadır. Yapılan araştırmalar kokleadan kaynaklanan problemlerin genel problemler içerisindeki oranını %90’a yakın olarak göstermektedir. Odyolojik değerlendirmeler sonucunda kemik ve hava yolları çakışık duruma gelmekle birlikte ayırt etme derecelerindeki değişiklik, odyogram tipine, hastanın yaşına ve işitme kaybının süresine göre değişiklik gösterebilmektedir. Meniere, labirentit, perilenf fistülleri, koklear otoskleroz, ototoksite, ani işitme kayıpları, akustik travma, tümörler, presbiakuzi, viral enfeksiyonlar vb. patolojiler SNİK’lerin en çok görülen nedenleri arasında sıralanabilir.

Mikst Tip İşitme Kayıpları: Bir kulakta iletim ve sensöri-nöral patolojilerin her ikisinin birden bulunması durumunda mikst tip işitme kayıpları söz konusu olmaktadır. Başlıca mikst tip işitme kayıpları, kronik otitis media ve bazı otosklerozlardır.

İşitme kaybının ne ölçüde olduğunun tespitinde odyolojik test bataryasından yararlanılmaktadır. Odyolojik test bataryası, elde edilen neticelerin doğruluğu ile ilgili olarak çeşitli değerlendirmelerde bulunulmasına imkân vermektedir. İşitme kaybının derecesinin yanında tipinin tespitinde de odyolojik test bataryasından yararlanılmaktadır. Odyolojik test bataryası; saf ses odyometresi (hava yolu ve kemik yolu işitme eşikleri), konuşma odyometresi (konuşmayı anlama-alma eşiği, konuşmayı ayırt etme testi vb.), immittans-empedans ölçümleri (timpanometri ve akustik refleks) şeklinde üç bölümden oluşmaktadır.

İşitme kaybının sınıflandırılmasında, derece ve tip gibi ölçütlerin yanında konfigürasyonuna göre de sınıflandırma yapılmaktadır. Bir işitme kaybının konfigürasyonunun tespiti, rehabilitatif yaklaşımların planlanmasında çok daha ön plana çıkmaktadır

Kategoriler
Odyolojik Değerlendirme

İşitme Kaybı Derecesinin Sınıflandırılması

İşitme Kaybı Derecesinin Sınıflandırılması: İşitme kaybının hangi derecede olduğunun tespitinde tüm dünyada kabul gören düşünce, konuşma frekanslarındaki (500 Hz, l kHz ve 2kHz; ANSI-1989) saf ses hava yolu işitme eşiklerinin ortalamasına bakılarak hareket edilmesidir. Bu sınıflandırma yöntemi, Goodman tarafından geliştirilmiş zamanla tüm dünya geneline yayılmıştır (Tablo 1)

İşitme Kaybı Derecesinin Sınıflandırılması
İşitme Kaybı Derecesinin Sınıflandırılması

Marion Downs, Goodman tarafından yapılan sınıflandırmada 25 dB’lik alt sınırın çocuklar açısından bir geçerliliğe sahip olmadığı, çocuklardaki normal işitme aralığının 0-15 dBHL olduğu belirtilmiştir. Buna göre 15 dB’yi geçen her dB, işitme kaybı olarak kabul edilmelidir.